Kereszténységet a magyar alkotmányba

Két szerény javaslat a Szent Korona eszme jegyében: 1. Alkotmányunk liberális jellegét ellensúlyoznunk kell a kereszténység eszméjével. A keresztény értékszemlélet iránytűként jelenjen meg a Magyar Köztársaság Alkotmányának általános rendelkezésében, az emberi jogok mellett! Az emberi jogok szerepe, tartalmának hatalmi-politikai szempontú manipulálása ill. a kettős mérce használata miatt devalválódott. Kizárólagos használatával nem lehet az élet nagy kérdéseire választ adni. Ebben az esetben az Országgyűlésnek a törvényhozás, ill. az Alkotmánybíróságnak a jogértelmezés során a keresztény szempontokat is figyelembe kellene vennie. 2. Ez azonban nyilvánvalóan felveti azt is, hogy az alkotmányban a magyar jogrendszer elsődlegességét kell rögzítenünk a nemzetközi jog primátusa helyett.

Legjobb az lenne, ha ’írott’ alkotmány sem lenne. Az ’írott’ alkotmányok ugyanis mindenütt arra voltak hivatottak, hogy a történelmi tudatban, a néplélekben élő történelmi alkotmányokat ’a múltat végképp eltörölni’ elv jegyében lecserélje. Az ilyen ’írott’ alkotmányok nyélbeütéséhez régebben válságok, forradalmak kellettek. Ma már az sem. 1989-ben a volt kommunisták a teljes ellenzékkel karöltve alkották meg a valódi rendszerváltás elé 2/3-os akadályokat gördítő jelenleg hatályos alkotmányunkat.

Indoklás
1. Minden állam jogrendszere mögött van egy értékrend. A semlegesnek mondott állam jogrendszere mögött a liberalizmus értékrendje áll. A liberalizmus a nyugati államokon keresztül nemzetközi emberjogi egyezményekben/chartákban határozza meg az emberi jogok tartalmát.
2. Miközben az alkotmányunk 7. §-a elismeri a nemzetközi jog primátusát (az EU tagságtól függetlenül is), az alkotmányunk 8.§-az állam első rendű kötelességévé teszi a nemzetközi egyezményekben lefektetett emberi jogok védelmét(részletezve a XII. fejezetben).
3. Család ellenes az EU jogrendjének feljődése. Az Európai Unió elbukott alkotmányát pótló ’EU reformszerződésnek’ része az un. Emberi Jogok Chartája, mely többek között tartalmazza a szexuális orientáció diszkriminációjának tilalmát. Ezen elv érvényesítésének folyamata a nyugat-európai országokban már évtizedek óta tart és liberális értelmezésben azt is jelenti, hogy az évezredek óta csak férfi-nő kapcsolathoz tartozó házasság fogalmát ki akarják terjeszteni az azonos neműekre is, méghozzá teljes jogkörrel. Azaz a homoszexuális párok fogadhassanak örökbe gyermeket, sőt a leszbikusoknak legyen joguk lombikbébire.
4. Az Európai Unió elbukott alkotmányát pótló ’EU reformszerződés’” vitáiban fel sem merült az Emberi Jogok Chartájának keresztény alapú megalkotása, a bátrak is csupán a kereszténységnek a preambulumban való megemlítésre merészkedtek sikertelenül. Strasbourgban az Európa Parlamentben és itthon mind a négy parlamenti párt képviselői megszavazták az európai alkotmányt. A Fidesz jelezte, meg fogja szavazni az ’EU reform szerződését’ is.
5. Nem az emberi jogok helyére, hanem mellé kívánjuk helyezni a kereszténység eszméjét. Konkurenciaként, ha kell kontrolként. Ugyanis az emberi jogok eszméjét sokáig szekularizált keresztény elveknek is tekinthettük, azok a keresztény erkölcsi háttér nélkül létre sem jöttek volna. Mára azonban az emberi jogok eszméje a kettős mérce és az emberi jogok tartalmának hatalmi-politikai szempontú manipulálása miatt devalválódott. Kizárólagos használatával nem lehet az élet nagy kérdéseire választ adni.
dr. Bégány Attila / ÚDK

Hozzászólások

Hozzászólások:

Hozzászóló: Popovits János @ 20 Aug 2007 03:44 pm
Ne essünk vissza a középkorba!
Jószándékú véleményem: az állam és egyház (az alkotmányos jogrend és mindenfajta vallásosság) bizony különválasztandó.
A demokratikusnak mondott és egy "demokráciát" fegyverrel is terjesztô EU, pontosabban nyugati civilizáció a globális tôkeelôjog társadalma.Így az emberi jogokat devalváltan értelmezi.Polgárainak egyenragúsága ezzel (nem csak ember-)jog ellenesen felborul. A kereszténység tanítóközpontja a Vatikán pedig ugyanilyen szellemû intézményességet, hierarchiát szorgalmaz. (Lásd pl. az erdélyi Tiszti-, Czirják-ügyeket.)
Induljunk ki az Emberi Jogok Nyilatkozatának eddig be nem tartott 1. § -sából, amely mindenfajta hatalommal felruházó kinevezést kizár!
(Nem kell a szomszédba mennünk: a problematika otthon élô szakértôje Bulányi páter)Hozzászóló: Jáky G. @ 20 Aug 2007 05:10 pm
Tisztelt Popovits Úr!
Jaj, ne kezdjük már megint. Holnap a kenyér árából is Czirják ügy lesz már. A római katolikus egyház nem szorgalmazza a hierarchiát, hanem hierarchikus a rendszere majd kétezer éve. És ez jól is van így. Az pedig a megyéspüspökök dolga és felelőssége, hogy irányítsa az egyházmegyét. Elég már abból, hogy itt mindenki a partvonalról jobban tud mindent , mint az oda (nem tegnap) kinevezett vezető.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 20 Aug 2007 07:04 pm
Bégány Uram,
maga kereszténységről beszél egyfolytában, miközben több hozzászólásában is bevallottqa, hogy micsoda problémákkal kűzd e téren. Vegye észre, hogy kereszténység alatt ma nem a markion féle gondolkodásmód az ismert a világban. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet benne egy két jogos vágyuk, de a kereszténység sohasem ígért boldogságot e világon.
S tudja Ön, mi a boldogság?
Amikor az ember vágyai és lehetőségei egybeesnek. Ennek megvalósítására a markion csoport sem képes. Menjen fiam gyónni! Mielőbb! S kérjen imát penitentiaként Illés prófétához is.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Egész @ 20 Aug 2007 07:22 pm
popo-vits elvtárs olyan buta, mint a fajtája.
A több ezer éves Szent Korona Törvény (Melkizedek Rendje) lényege pont az, hogy REND csak akkor van, ha az ERKÖLCS TÖRVÉNYE írányít, a hatalomnak is EZT KELL SZOLGÁLNIA !!!
Nem önállósíthatja magát a hatalom az erkölcstől ! Ez az istentelenek szokása, akik sose szolgálták az Igazságot, hanem ahogy TESTET öltött, meggyilkolták !
Aki szétválasztja az erkölcsi Törvényt a hatalomtól, azok a kezdettől fogva gyilkosok !


Hozzászóló: Bégány Attila @ 20 Aug 2007 10:55 pm
Kedves Popovits János !
Mi a Markion csoport tagjai kivül állunk a liberális államberendezkedésben való politikai hitvallás paradigmáján.
Broz Membrok csángó-komán fővezérnek.
Nem a témához szól hozzá, hanem személyemet támadja. Álnéven, álpozicióból osztja az észt, itélkezik.
A Markion Csoporttal pl. a csoport vitairatánál lenne célszerű vitatkozni.
Itt arról kellene véleményt mondania: kereszténységet a liberális alkotmányokba vagy sem?
Eddig a úgy lépett, föl mintha a Gyulafehérvári Érsekség ügyvédje lenne. Szóljon hozzá a témához.
Egyébként bűnbánatra mindanyiunknak szüksége van, nem kell Önnek rámmutatni.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 21 Aug 2007 08:04 am
Kérem, kereszténység nélküli alkotmánnyal hosszú távon a magyarság nem fog tudni élni. Már az eddig eltelt 60 év is a határt jelenti. De olyan nincsen, hogy kereszténység és liberális alkotmány. Vagy nemzeti alkotmány van -Aranybulla-, amely keresztény alapelveken nyugszik vagy liberális alkotmány van, amelyet zsidó származású egyének fércelnek össze. Ez van ma, meg is lehet nézni az országot.
Sólyom, Tölgyessy, a két fő ,,alkotmányozó" ló után kötése és elkoptatása felettébb kívánatos!
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: Dr.Péchy Edit @ 21 Aug 2007 08:45 am
Én egyetértek Bégány úrral. Keresztény alapok nélkül anarchia van és az EU is szét fog esni darabjaira. Szilárd alapokat csak a tiszta erkőlcs, az igaz szó és a becsület alapozhat meg.
Hozzászóló: Az Igazságot követem @ 21 Aug 2007 10:25 am
Akik Jézust követik és kompromisszumok nélkül kötelezik el magukat az Igazságért, ellenállással találkoznak és a személyek közötti megosztottság jelévé válnak ! (XVI.Benedek)
Ezekután kérdem Bégány A-t, hogy gondolja azt, hogy az IGAZSÁG-követőket össze akarja mosni a kezdettől fogva hazug liberós törpe kisebbséggel ?
Mert a "fogjunk össze" jelszó mostanság ezt a lehetetlen összezagyválást jelenti.
Az IGAZ sose fog össze a gaz-zal, nem ül le vele egy asztalhoz, és még a port is leveri lábáról, ha ilyen gazzal találkozik.
Péchy E-nek : az Igazságot kell követnie, nem embereket !


Hozzászóló: ellentmondások tömkelege @ 21 Aug 2007 10:52 am
-2-
- ...a magyar jogrendszer elsődlegességét kell rögzítenünk a nemzetközi jog primátusa helyett...
A Magyar Szent Korona Törvény van a hierarchia csúcsán, jog csak ez alá helyezhető,
ami nem mondhat ellen a Szent Törvényünknek !
A "nemzetközi" jog pedig eleve SEMMIS Magyarországon !
Egy alacsonyabb rendű tákolmány nem überelheti sose a Szent Korona Törvényt !
Ettől van Ex-Lex állapot, akkor is ha nagyon sokszor, nagyon erőszakosan súlykolják
a kommunisták törvény-nevezetű bálványát !
- ...az Alkotmánybíróságnak a jogértelmezés során...
Az Alkotmánybíróság, egy illegitim csapat, akik kényük-kedvük szerint úgy értelmezgetnek
bármit, ahogy a júdáspénzt osztogató álhatalom fütyül nekik !
A Szent Korona Törvényt BETARTANI KELL és nem értelmezgetni !


Hozzászóló: ellentmondások tönkelege @ 21 Aug 2007 10:53 am
Tiszta vizet a pohárba :
- a kereszténység eszméjével kéne ellensúlyozni a liberós jelleget
A liberós jelleget nem ellensúlyozni kell, hanem KIDOBNI, mert értéktelen !
- ...iránytűként jelenjen meg a Magyar Köztársaság ... rendelkezésében
Magyarország eltörölhetetlen, örök ÁLLAMFORMÁJA : a mai napig a KIRÁLYSÁG !!!
Ez nem lett eltörölve, mert nem lehet eltörölni ! Jó lenne ismerni azt a Szent Korona Törvényt,
amire hivatkozik, mert ezek mind benne vannak !
- ...az országgyűlésnek a törvényhozás ...
Az Országgyűlés (és senki más) NEM HOZHAT TÖRVÉNYT, hiszen az örökérvényű
Törvényünk a Szent Korona Törvény !
Az Országgyűlés feladata semmi más nem lehet, CSAK SZOLGÁLNI A TÖRVÉNYT !


Hozzászóló: Májkel egy igazember @ 21 Aug 2007 08:22 pm
Az IGAZSÁG-nak győznie kell! Az emberek
csak összevissza beszélgetnek, lárifári
csevegés amíg nem győz a JOBB!
Majd lesz fogak csikorgatása!AMEN


Hozzászóló: Ani @ 22 Aug 2007 02:02 pm
Jézusom!! Hová csöppentem???


Hozzászóló: Borz Membrok @ 22 Aug 2007 10:07 pm
Ló után kötni az összes liberóst és addig vontatni őket egy köves vízmosásban, míg el nem kopnak teljesen. Legföljebb az aranyfoguk maradhat meg.
Nincsen temetési költség, a gödörásó pálinka megmarad nemes vitézeimnek!
Borz Membrok, erőszakkal keresztvíz alá hajtott csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: aztnetudjátokmeg :) @ 26 Aug 2007 01:26 pm
Roppant kiváncsi lennék, hogy mennyi maradna eme nemes eszmékből, ha mondjuk kiderül majd esetleg,az idő előrehaladtával, ne adj Isten (már csak azért se,mert senkinek nem kívánok ilyen szülőt) hogy Bégány úr leánya leszbikus...


Hozzászóló: aztnetudjátok meg :) @ 26 Aug 2007 01:27 pm
tévedések elkerülése végett: Nem állítom, csak egy szimpla feltételezés... ergo: mi lenne ha...


Hozzászóló: xy @ 26 Aug 2007 01:44 pm
Admin: Hülyeséged törölve (Szent Koronát ócska vasként eladni).
Hozzászóló: Bégány Attila @ 26 Aug 2007 03:54 pm
aztnetudjátok meg: A buzik tipikus kérdését teszed fel. Válaszom: Akkor is szeretném gyermekeimet (15,12,4 évesek). Ha a sors ezzel veri meg valamely gyermekemet, bíztos vagyok benne, hogy ebben az estben diszkrét módon élnék meg. Nem kérkednének vele. De a kereszténység a téma, és elmondok neked egy történetet.
Egyik ismerősöm nagy nyilvánosság előtt vallotta meg történetét: A kollégiumban többször kipróbálták a meleg orális szexet. Aztán még egyetemi évei alatt megtért és fölhagyott vele. Azt mondta,a liberális divat és a fiatalkori szexuális tobzódás hozta ki belőle. Nem volt nehéz megszabadulni tőle, mert nem ez a késztetése.
Ergo, sátáni dolog a fiatalokat azzal bombázni: próbáld ki.
Ha viszont valakit homokossággal vert meg a sors, el kell fogadnunk, ha az illető diszkrét módon, nem kérkedve éli meg fajtalan vonzalmát.


Hozzászóló: aztnetudjátokmeg :) @ 26 Aug 2007 04:36 pm
Látom jobban érzed magad a "buzik" szó használatától. :) Bár ez erősen visszatetsző viselkedés, én nem veszem rossz néven, ezzel is csak azt bizonyítod, hogy lehet egy ember bármily tanult, vannak dolgok amiket képtelen levetkőzni. Az, hogy ez verés -e a sorstól... nos... akit "ezzel ver a sors", az nem biztos, hogy verésnek érzi, hisz neki ez a természetes. Az Ő szemszögéből az a sors verése, hogy te megeszed a pacalpörköltet és nővel hálsz. A lényeges az a két eset közt, hogy Őt nem zavarja a te viselkedésed. A kérkedésen is hosszasan lehetne vitatkozni. A te szemszögedből nyilván kérkedés az egymás kezét fogó azonos neműek, de az eltérő neműek nem. A melegek túlnyomó többsége csak azt szeretné elérni, hogy elfogadják őket nem bíztatnak próbálkozásokra. Persze nem ez a réteg jár papagájnak öltözve, vagy alulöltözve fesztiválozni, mégis ők is ugyanúgy el/meg vannak ítélve. Persze rosszul. Az ismerősöd esetére csak annyit reagálnék, hogy az csak egy eset és nem mérvadó.


Hozzászóló: aztnetudjátokmeg :) @ 26 Aug 2007 04:37 pm
Ő kiváncsiságból próbálta ki és felhagyott vele.hisz nem meleg. Nincs ebben semmi különös. Ha csak nem az, hogy egyáltalán minek próbálta ki? Te, aki kiállsz a gyermekek mellett, akkor gondolj bele abba, mikor egy 12-14 éves srác szembesül azzal, hogy nem a lányok érdeklik... és nincs kinek elmondja. Anyukája, apukája pedig ide, vagy az ehhez hasonló fórumokra járnak olvasni az "igazságot, szakértői véleményt" Mit tehet? Nos, vagy titokban csinálja és állandó stresszben él, vagy elmondja...és akkor mi lesz? Az anyukának az lesz a fontos, hogy mit szólnak "mások"... Legtöbb esetben elüldözik a gyereket, vagy bele kergetik olyan helyzetbe, amitől annak előtte leginkább féltette. Egy biztos. Tönkre teszik az életét, mert képtelenek felülkerekedni önös érdekeiken és a köz véleményén. Én azt ajánlom, hogy mindenki mélyen ássa el magát ebben a témában,ne hiedelmekre építsen, mert sosem tudhatjátok, hogy a gyereketek mikor áll elő egy mindent leromboló hírrel...


Hozzászóló: énsemakarommegtudni @ 26 Aug 2007 09:07 pm
Végigolvastam a hozzászólásokat. Mit mondjak: borzasztó.
Bégány úr alapszövegével nagyrészben egyet kell értsek, mint gyakorló keresztyén, de csak úgy, hogy a Szent Biblia tanítását és nem a katolikus egyház tanításait (szőröstől-bőröstől) értjük kizárólagosan keresztény eszméken. Ha a Szentírást vesszük alapul, akkor teljes mellszélességgel támogatható a felvetés, hiszen a homoszexualítást határozottan "Isten előtt utálatos dolognak" nevezi a Biblia.vö.Római levél.
Különben pedig a"meleg" szó átvétele a homoszexualitás szépítésére felháboríó.
Ez a szavunk naponta előfordul beszédünkben más vonatkozásban, tiltakozom, hogy bemocskolják olyan jelenség kifehérítésére, ami Isten előtt utálatos dolog. Aki ilyen , hát vállaja, ha van mersze így élni!
De visszatérve a hozzászólások milyenségéhez: Mit akar például Borz Membrok, valami főguru vagy főtáltos csudabogár. Átkokat szór a kereszténység védelmében.(pl. Ló után kötni az összes liberóst és addig vontatni őket egy köves vízmosásban, míg el nem kopnak teljesen. Legföljebb az aranyfoguk maradhat meg.
Nincsen temetési költség, a gödörásó pálinka megmarad nemes vitézeimnek!)
Szégyelje magát,így nem beszélne ha valóban keresztény lenne, (Jézus sem ezt tette a kereszten)de szerintem olyan távol áll Ön az igazi kereszténységtől, mint Makó Jeruzsálemtől.


Hozzászóló: aztnetudjátokmeg :) @ 26 Aug 2007 10:21 pm
A homoszexuálisokkal szembeni diszkrimináció a keresztény kultúrában majdnem 2000 éves. Azért csak majdnem, mert Jézus tudvalevőleg sehol nem ítélte el a homoszexuálisokat, csak a pedofíliát. ("Aki a kicsinyek közül egyet is..."). A homoszexualitással szembeni elítélő magatartás főleg Szent Pál leveleihez fűződik. Szent Pál viszont személyesen nem is ismerte Jézust, tehát hogyan tolmácsolhatta volna hitelesen az ő tanítását? Szerintem az, amit Szent Pál a homoszexuálisok ellen ír eltér Jézus tanításától, kimondom: eretnekség. Mint tudjuk, a Vatikán nemrég bocsánatot kért a zsidóktól az őket ért üldöztetések miatt. (Pedig a zsidóellenességre is lehet ideológiai alapot találni a Szentírásban: "Vére [mármint a kivégzett Jézusé] rajtunk és fiainkon"). Nekünk nincs szükségünk bocsánatkérésre, csak egyszerűen elfogadásra. Még csak annyit, hogy Szent Pál homofóbiájára is van nagyon kézenfekvő magyarázat: a római császárok, patríciusok nem valami humánus módon élték ki ilyen irányú hajlamaikat. Ráadásul ugyanezek a császárok keresztényeket dobtak elevenen vadállatok közé, hogy azok cirkuszi látványosság keretén belül felfalják őket. Csoda-e, ha az egyházalapítók gyűlölték a római kultúrát, és mindent ami akkor vele járt?


Hozzászóló: nqua @ 26 Aug 2007 10:25 pm
amit ma kereszténységnek csúfolnak az álszent félhülye mű nacionalista hipokriták az meg olyan távol áll az eredetitől mint auckland anchorage-től... a legijesztőbb az egészben,h egyesek ezt önmaguknak is behazudják... biblia? római levél? 1700évvel ezelőtt az egész bibliát átírták a níceai zsinaton...több száz oldalt megsemmísítve belőle melyek a reinkarnációt,az egót stbt és Jézus valódi tanításait taglalták... ennyit az egészről.elképesztő h ebben a nyomorult országban az embereknek nincs jobb dolga mint gyűlölködni és egymást hibáztatni meg nevetséges műkeresztény eszmékkel érvelni..


Hozzászóló: aztnetudjátokmeg :) @ 26 Aug 2007 10:27 pm
Admin: Nem a homokosság a cikk fő témája.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 27 Aug 2007 08:27 am
Aztnetudjátokmeg, maga egy ócska buzi. Tudja, mi járt ezért a régi magyarok között? Ló után kötés. Jöjjön csak el a tatros völgyébe, ne várja meg, míg vitézeim béfogják Budapesten. Ha önként jelentkezik, egyszerű és gyors halála lészen, ha nem, akkor előtte hálnia kell a tábor leghatalmasabb csődörével.
Ló után kötjük és elkoptatjulk a vizesárokban, hadd tisztuljon a véráztatta magyar föld!
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: aztnetudjátokmeg :) @ 27 Aug 2007 10:20 am
Ez utóbbi hozzászólás is minimum törlendő. Ilyenkor sajnálom, hogy bezárták az ilyen elmeállapotú emberekre szakosodott intézményt a Hűvösvölgyi úton. Mi várt volna rám a régi magyarok közöt? Hahaha.. Ki írja ezt? Hogy mer ilyet bizton állítani? Honnan veszi a bátorságot, hogy őseink nevében beszéljen? Valahogy így kezdődhetett az is, hogy ma Istennek földi helytartója van... Nem ilyedek meg ilyen fővezérektől, van ellenük egy nagyszerű " gárda ", úgy hívják őket, hogy pszichiátria. Nem mellesleg pedig, mi józanul, tiszta fejjel gondolkodni tudók, még mindig lényegesen többen vagyunk.


Hozzászóló: Borz Membrok @ 27 Aug 2007 12:09 pm
Fúj, koszos seggluklovag! Mimóza pederaszta. Még maga meri a pápaság intézményét kritizálni? Egy köcsög?
Pszichiátriára magának kell mennie, mert ha utoléri az öregkor, akkor ilyed meg majd igazán. Mit fog kezdeni? Lila kendőben beéáll valamelyik cukrászdába dobostortát enni, mert helyes a pincérfiú? Az én tökös fiaim lóhátról olyat csapnának a fenekére kardlappal, hogy egyből futna gyónni a közösségi jurtánkba. Nem szégyelli magát, hogy fogy a nemzet és maga blindre tólja kukit?
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: aztnetudjátokmeg :) @ 27 Aug 2007 01:14 pm
Mit is várhatnék mást egy szellemi és lelki fogyatékostól? :) Ennyi erővel ugyanennyi esélye van önnek is egy kocsmában ücsörögve a nagymellű pincérnőt mustrálni, az aszott asszonya helyett. Ha egyáltalán van asszony, aki szimpatizál egy olyan férfival (és most félve írom le, hogy férfi, nehogy megsértsem vele az igazi férfiakat)akinek az agresszióban és az ostoba megnyilvánulásokban merül ki a férfiasság. Uram! El kell keserítsem. Ön tévedésben van. Nem ezek a tulajdonságok határozzák meg, hogy ki a férfi. Minő szerencse...
A nemzet fogyása aligha kivetíthető a homoszexulitásra. Ugyanis ez a nemzet még sehol sem volt, mikor a homoszexualitás már létezett. Elárulom önnek, mert szinte érzem, hogy szomjazza a tudást, hogy a nemzet fogyása majd akkor áll meg, sőt akkor fog emelkedni a népesség, ha lesz létbiztonság. Önön is múlik. Ezzel kéne foglalkoznia. :)


Hozzászóló: Borz Membrok @ 27 Aug 2007 02:20 pm
Még büszke is? Igazi buzi. Legyen is büszke. Nekem viszont soha nem jöttek be a nagymellű pincérnők. Inkább a közepes mellűek. Az asszony is olyan, csak nem pincérnő. Ez a létbiztonság dolog tényleg fantasztikus. Soha nem jöttem volna rá, ha nem mondja, írja ide. Maga egy zseniális vátesz. Egy táltos! Biohőmérővel a fenekében.
Agresszió? Hát igen, ha buzikról van szó. Ha rajtam múlna, maga már egy közhasznú munkán nyomná az ipart kenyéren és vízen.
Beteglelkű tökgolyókukkoló. Zacskóherceg.
Vitézeim már elindultak magáért. Melyik buzibárban szokott időzni? Csak időt szeretnék megtakarítani. Élve vagy halva de előkerítjük és ló után kötjük.
Ha van aranyfoga, azt postai úton visszaküldjük az élettársának.
Borz Membrok csángó-komán fővezér
Tatros völgye/Fővezérségi Szállás


Hozzászóló: aztnetudjátokmeg :) @ 27 Aug 2007 03:06 pm
Admin: A meleg propaganda itt nem kívánatos.


Hozzászóló: ősz rózsa @ 27 Aug 2007 08:38 pm
A Szent Korona alkotmányos jelkép,erre is tesznek esküt.Az alkotmány mindenkire kötelező érvényű.Az alkotmányos jelképekről nem lehet lekicsinylően beszélni,és ellene fellépni.


Hozzászóló: argosz @ 28 Aug 2007 02:39 am
Amióta kiátkozták az elemi iskolákból az akkor kötelezö "Hit-és Erkölcstant" az bizony meglátszik az ezt követö
generációk jellemén.
Napjainkban kiválóan követhetö ennek híányossága a politikai vonalon az élen haladók között.
Az utóbbi hatvan év magyar politikusai között elvétve akad (ha akad) kiemelkedö, erkölcsileg feddhetetelen személy.
A maiakról nem is beszélve.
A képviselök között elvétve találni tisztességes embert.
És a helyzet nem javul, nem is javulhat pontosan az erkölcs és etika teljes hiánya miatt.


Hozzászóló: tájékoztató @ 30 Aug 2007 10:12 am
argosz !
Nem fogod elhinni, hogy ki szüntette be a Hit- és erkölcstanórákat a Katolikus iskolákban !
A kigyó pápaszemüveges dr.Jelenits István, aki egy ********** és nem MAGYAR APOSTOLI PAP ! Aki a piarista szerzetes rendből csinált egy mű-brancsot, akiknek már rég óta semmi közük az eredeti Tanító-rendhez ! Ez az ócska álbagázs tiltotta ki Bulányi atyát és Kerényi atyát. És annak ellenére, hogy XVI.Benedek első tevékenysége volt rehabilitálni Őket, a jelenitsi piar-ál-szerzetes-rend azóta is fütyül végrehajtani a Pápa UTASÍTÁSÁT !!!

Az oldalhoz név nélkül is hozzá lehet szólni.
Minden írás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk velük egyet!
Felhasználói adatokat, információkat nem gyűjtünk és nem szolgáltatunk.
A „jó ízlést” sértő hozzászólásokat eltávolítjuk.